Dokumentarni film o Džeksonu Poloku

Hans Namuth and Paul Falkenberg - Stills from the film 'Jackson Pollock', 1951.

Hans Namuth and Paul Falkenberg – Stills from the film ‘Jackson Pollock’, 1951.

Zahvaljujući, sada već ikoničkim fotografijama Hansa Namuta, DŽekson Polok prikazan je široj javnosti i umetničkim krugovima kao drugačija persona od one na koju je isprva asocirao. Apstraktni ekspresionizam, čiji je Polok jedan od najprominentnijih predstavnika, nije tek puko ekspresivno, „akciono“ i iracionalno nanošenje boja na platno gde je primat dat izrazu u odnosu na promišljanje kompozicije, ilustrovanje stvarnosti i „racionalnije“ odnošenje prema stvaralačkom činu.

Baš kao i drugi umetnici s početka ili sredine 20. veka, i DŽekson Polok se može činiti kao anarhista koji anihilira sve dotadašnje postojeće vrednosti umetnosti. Naime, njegovo platno – u očima onih koji imaju unapred utvrđena očekivanja, a koja svaki veliki slikar neminovno izneveri – izgubilo je dostojanstvo. Ono nije položeno uspravno već je oboreno na zemlju. Slikar više ne stoji pred njim, već je nad njim. On kruži oko njega, direktno inkorporirajući u njegov sadržaj energiju svog tela podstaknutu dinamičnom energijom uma. Sve se čini decentrirano i bez plana.

Umetnik u oblaku zanosa koji je primat dao iracionalnim elementima svog uma, ruku koristeći kao oruđe koje bi se kretalo i zaustavljalo na platnu po sopstvenom nahođenju romantična je i netačna vizija stvaraoca. Polok, sudeći po Namutovom dokumentarcu, deluje daleko staloženije. On kao stvaralac promišljenije i planski pristupa svom delu, njegove apstrakcije nisu nasumično nataložene boje na platnu. Primat jeste dat stvaralačkom činu nad značenjem, to je svakako jedan konceptualni vid njegovog metoda stvaranja, no on nije sam sebi svrha, niti je dominantan.

I, kao što je kod Polokovog slikarstva primat dat akciji stvaralačkog čina nad značenjem, tako je i u slučaju Namutovih fotografija koje ne prikazuju završenu sliku kao deo muzejskog prostora, već se, pre toga, koncentrišu na stvaralački čin, na postupak stvranja. Niko pre ova dva umetnika nije toliko insistirao na toj komponenti pri procesu nastajanja slike.

.